Thursday, September 4, 2008

Emperor Shang of Tang

Emperor Shang (695

Era name


* ''Tanglong'' 710

Chancellors during reign


* Wei Anshi
* Tang Xiujing
* Wei Juyuan
* Li Jiao
* Su Gui
* Zong Chuke
* Ji Chuna
* Xiao Zhizhong
* Zhang Renyuan
* Wei Sili
* Zhao Yanzhao
* Wei Wen
* Zhang Xi
* Pei Tan
* Cui Shi
* Cen Xi
* Zhang Jiafu
*
* Liu Youqiu
* Zhong Shaojing
*
* Li Rizhi

Personal information


* Father
** Emperor Zhongzong of Tang
* Wife
**

No comments: